*Lưu ý: Account Office 365 không được dùng để lưu trữ dữ liệu OneDrive.